Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chp a, b, c, y, x, z thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 x 2 + y 2 + z 2 ​ = a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ + c 2 z 2 ​ Chứng minh rằng x 2012 + y 2012 + z 2012 = 0

Chp a, b, c, y, x, z thỏa mãn 

Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có a 2 + b 2 + c 2 x 2 + y 2 + z 2 ​ = a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ + c 2 z 2 ​ ⇔ x = y = z = 0 ( Do mỗi số hạng của tổng đều không âm) Vì vậy x 2012 + y 2012 + z 2012 = 0

Ta có 

not stretchy left right double arrow x squared over a squared minus fraction numerator x squared over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction plus y squared over b squared minus fraction numerator y squared over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction plus z squared over c squared minus fraction numerator z squared over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction equals 0 not stretchy left right double arrow x squared times open parentheses 1 over a squared minus fraction numerator 1 over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction close parentheses plus y squared times open parentheses 1 over b squared minus fraction numerator 1 over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction close parentheses plus z squared times open parentheses 1 over c squared minus fraction numerator 1 over denominator a squared plus b squared plus c squared end fraction close parentheses equals 0

 ( Do mỗi số hạng của tổng đều không âm)

Vì vậy 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x, y, a, b thỏa mãn x + y = a + b ; x 4 + y 4 = a 4 + b 4 . Chứng minh rằng x n + y n = a n + b n , ∀ n ∈ N ∗

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG