Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose True or False for the statement below: Many adjectives with one syllable can be changed into the superlative form by adding EST.

Choose True or False for the statement below:

Many adjectives with one syllable can be changed into the superlative form by adding EST.

  1. TRUE

  2. FALSE

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu này nghĩa là: Nhiều tính từ với 1 âm tiết có thể chuyển thành so sánh nhất bằng cách thêm EST ở cuối. Câu này đúng nên ta chọn TRUE. Một số ví dụ: tall ---> tall est cold ---> cold est

Câu này nghĩa là: Nhiều tính từ với 1 âm tiết  thể chuyển thành so sánh nhất bằng cách thêm EST ở cuối. Câu này đúng nên ta chọn TRUE.

Một số ví dụ:

tall ---> tallest

cold ---> coldest

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Living in the city is ___________ convenient than living in the countryside.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG