Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose True or False for the statement below: If Clauses – Type 2 is used to describe events or things that are likely to happen.

Choose True or False for the statement below:

If Clauses – Type 2 is used to describe events or things that are likely to happen.

  1. TRUE

  2. FALSE

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

"Câu điều kiện loại 2 diễn tả sự kiện có thể xảy ra. ” là SAI. Câu điều kiện loại 2 diễn tả sự kiện khó hoặc không thể xay ra. V í dụ : If I could go back in time, I would fix my mistakes ."

"Câu điều kiện loại 2 diễn tả sự kiện có thể xảy ra. là SAI. Câu điều kiện loại 2 diễn tả sự kiện khó hoặc không thể xay ra. Ví dụ:

If I could go back in time, I would fix my mistakes."

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to answer the following question: If students___________ the importance of the ecosystem, they will be more eager to protect the environment.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG