Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced diffrently from that of the others. A. dangerous B. travel C. man D. traffic

Choose the word whose underlined part is pronounced diffrently from that of the others.

A. dangerous

B. travel

C. man

D. traffic

  1. dangerous

  2. travel

  3. man

  4. traffic

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. dangerous

Đáp án đúng: A. dangerous

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG