Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

  1. shut

  2. put

  3. cut

  4. such

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. p u t phát âm là /u/ còn lại là /ʌ/ A. shut /ʃʌt/: đóng, khép B. put /put/: để, đặt C. cut /kʌt/: cắt LỜI GIẢI CHI TIẾT D. such /sʌtʃ/ như thế, như vậy

Đáp án đúng: B. put

phát âm là /u/ còn lại là /ʌ/

A.    shut /ʃʌt/: đóng, khép

B.    put /put/: để, đặt

C.    cut /kʌt/: cắt
LỜI GIẢI CHI TIẾT
D.    such /sʌtʃ/ như thế, như vậy

 

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG