Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group. A. busy B. why C. history D. family

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words in each group.

A. busy    

B. why    

C. history    

D. family

  1. busy    

  2. why    

  3. history    

  4. family

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. why

Đáp án đúng: B. why 

1

Câu hỏi tương tự

Find the word whose the underlined part is pronounced differently from others:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG