Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

  1. trusted

  2. agreed

  3. mended

  4. contracted

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.agre ed A. /trʌstid/ B. /ə'gri:d/ C. /mendid/ D. /kən'træk/ Quy tắc phát âm đuôi “ed” 1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/,/tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.

B.agreed

A. /trʌstid/
B. /ə'gri:d/
C. /mendid/
D. /kən'træk/
Quy tắc phát âm đuôi “ed”
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of thefollowing questions. As television programmes become more popular, they seem to g...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG