Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. A. s i t B. eng i neer C. th i rty D. w i ndow

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. sit  

B. engineer     

C. thirty          

D. window

  1. sit  

  2. engineer     

  3. thirty          

  4. window

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: C. th i rty

Đáp án đúng: C. thirty  

1

Câu hỏi tương tự

Which word below has the sound /b/?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG