Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. A bath B. bathe C. great D. make

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A bath    

B. bathe    

C. great    

D. make

  1. bath    

  2. bathe    

  3. great    

  4. make

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A bath

Đáp án đúng: A bath    

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part.

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG