Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. A farm B. bar C. tall D. car

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A farm    

B. bar    

C. tall    

D. car

  1. farm    

  2. bar    

  3. tall    

  4. car

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. tall

Đáp án đúng: C. tall  

2

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG