Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others A. but B. come C. so D. much

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

A. but    

B. come    

C. so    

D. much

  1. but    

  2. come    

  3. so    

  4. much

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. so

Đáp án đúng: C. so    

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG