Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.
 

  1. wildlife

  2. children

  3. height

  4. time

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B. c hildr e n A. /ˈwaɪldlaɪf/ (n) giới hoang dã B. /ˈtʃɪldrən/ (n) trẻ em (số nhiều) C. /haɪt/ (n) chiều cao D. /taɪm/ (n) thời gian

Đáp án đúng: B.children

A.    /ˈwaɪldlaɪf/ (n) giới hoang dã

B.    /ˈtʃɪldrən/ (n) trẻ em (số nhiều)

C.    /haɪt/ (n) chiều cao

D.    /taɪm/ (n) thời gian
 

3

Câu hỏi tương tự

Choose the best options I suggest ................ some money for poor children.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG