Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently. A. take B. hand C. lake D. cake

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

A. take    

B. hand    

C. lake    

D. cake

  1. take    

  2. hand    

  3. lake    

  4. cake

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. hand

Đáp án đúng: B. hand  

2

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different stress pattern from the others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG