Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word whose underlined part is pronounced different. A. brown B. now C. bowl D. how

Choose the word whose underlined part is pronounced different.
 A. brown    

B. now    

C. bowl    

D. how
 

  1. brown    

  2. now    

  3. bowl    

  4. how

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. bowl

Đáp án đúng: C. bowl  

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced different. A. packet B. egg C. lettuce D. lemon

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG