Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word that is different from the rest in each group by circling A, B, C or D. A. virus B. flu C. headache D. stomachache

Choose the word that is different from the rest in each group by circling A, B, C or D. 

A. virus    

B. flu    

C. headache    

D. stomachache

  1. virus    

  2. flu    

  3. headache    

  4. stomachache

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A. virus

Đáp án đúng: A. virus    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Many young people enjoy ................... community service. A. do B. to do C. doing D. does

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG