Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:

  1. band

  2. brown

  3. big

  4. play

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ b and, b rown, b ig đều có phần được gạch dưới được phát âm là /b/, từ p lay có phần được gạch dưới phát âm là /p/.

Các từ band, brown, big đều có phần được gạch dưới được phát âm là /b/, từ play có phần được gạch dưới phát âm là /p/.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG