Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

 

  1. cartoon    

  2. channel    

  3. radio    

  4. wonderful

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: A. cartoon A. /kɑːˈtuːn/ (n) hoạt hình B. /ˈtʃænl/ (n) kênh (truyền hình/radio) C. /ˈreɪdiəʊ/ (n) đài ra-đi-ô D. /ˈwʌndəfl/ (adj) tuyệt vời

Đáp án đúng: A. cartoon  

A.    /kɑːˈtuːn/ (n) hoạt hình
B.    /ˈtʃænl/ (n) kênh (truyền hình/radio)

C.    /ˈreɪdiəʊ/ (n) đài ra-đi-ô

D.    /ˈwʌndəfl/ (adj) tuyệt vời
 

1

Câu hỏi tương tự

Rewrite the following sentences, using suggestion in brackets. I can’t remember the answers to these questions. I wish..................

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG