Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

  1. knowledge

  2. method

  3. shortage

  4. education

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D, e du ca tion A. /ˈnɒlɪdʒ/ (n) sự hiểu biết, kiến thức B. /ˈmeθəd/ (n) phương pháp C. /ˈʃɔːtɪdʒ/ (n) sự thiếu thốn D. /ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n) sự giáo dục

Đáp án đúng: D, education

A.    /ˈnɒlɪdʒ/ (n) sự hiểu biết, kiến thức

B.    /ˈmeθəd/ (n) phương pháp

C.    /ˈʃɔːtɪdʒ/ (n) sự thiếu thốn

D.    /ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n) sự giáo dục
 

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: The government is putting more effort into protecting endangered species by establishing more _______ areas.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG