Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word /phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each sentencebelow. The USA is one of the most culturally diverse countries in the world.

Choose the word /phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each sentence below.

The USA is one of the most culturally diverse countries in the world.

  1. similar

  2. identified

  3. alike

  4. varied

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.varied Diverse: đa dạng Similar: tương tự Identified: được nhận dạng Alike: giống Varied: đa dạng =>diverse = varied => Chọn D Tạm dịch: Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đa dạng văn hóa nhất trên thế giới.

D.varied

Diverse: đa dạng
Similar: tương tự
Identified: được nhận dạng
Alike: giống
Varied: đa dạng
=>diverse = varied
=> Chọn D
Tạm dịch: Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đa dạng văn hóa nhất trên thế giới.

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG