Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part. There are many appliances in my house

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

There are many appliances in my house

  1. devices

  2. traffics

  3. furniture

  4. food

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

devices: thiết bị traffics: phương tiện furniture: nội thất food: thức ăn => There are many devices in my house. Tạm dịch : Có rất nhiều thiết bị trong nhà của tôi. Đáp án cần chọn là:A

devices: thiết bị

traffics: phương tiện

furniture: nội thất

food: thức ăn

=> There are many devices in my house.

Tạm dịchCó rất nhiều thiết bị trong nhà của tôi.

Đáp án cần chọn là: A

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option (A, B, C, or D) to complete the following sentence. Drop your dirty clothes in the ______________ and press the button, done.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG