Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence. We can reuse ................. . A. water B. air C. noise D. bottles

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence.

    We can reuse .................        .
  A. water    

B. air    

C. noise    

D. bottles
 

  1. water    

  2. air    

  3. noise    

  4. bottles

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. air

Đáp án đúng: B. air    

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence. If I ........... this exam, I’ll go to the university next summer. A. pass B. to pass C. had passed D. passed

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG