Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence. If she asks for money, I .............her. A. will give B. gave C. would give D. would have given

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence.

If she asks for money, I .............her.
A. will give    

B. gave    

C. would give    

D. would have given
 

  1. will give    

  2. gave    

  3. would give    

  4. would have given

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. would give

Đáp án đúng: C. would give  

1

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. Hoa was absent from class yesterday because she had a bad cold. (Đặt câu hỏi cho các từ được gạch dưới)

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG