Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the word (A, B, C, or D) whose main stress is different from the others.

Choose the word (A, B, C, or D) whose main stress is different from the others.

  1. profession

  2. certifcate

  3. customer

  4. alternatively

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

profession/prəˈfeʃn/ certifcate/səˈtɪfɪkət/ customer /ˈkʌstəmə(r)/ alternatively/ɔːlˈtɜːnətɪvli/ Đáp án đúng là C

profession /prəˈfeʃn/

certifcate /səˈtɪfɪkət/

customer /ˈkʌstəmə(r)/

alternatively /ɔːlˈtɜːnətɪvli/

Đáp án đúng là C

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG