Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the underlined part that needs correcting Some of my classmates spend most of their spare time to surf the Net.

Choose the underlined part that needs correcting
 Some of my classmates spend most of their spare time to surf the Net.

  1.  Some of

  2. most of

  3. spare

  4. to surf

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D. to surf spend + khoảng thời gian + V-ing : dành bao nhiêu thời gian đề làm gì => sửa to surf => surfing Tạm dịch: Một vài bạn cùng lớp của tôi dành hầu hết thời gian rảnh để lướt mạng.

D.to surf

spend + khoảng thời gian + V-ing : dành bao nhiêu thời gian đề làm gì
=> sửa to surf => surfing
Tạm dịch: Một vài bạn cùng lớp của tôi dành hầu hết thời gian rảnh để lướt mạng.

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG