Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the underlined part that needs correcting It was in 1971 that transatlantic supersonic transportation became commercially availability .

Choose the underlined part that needs correcting

It was in 1971 that transatlantic supersonic transportation became commercially availability.

  1. that

  2. supersonic

  3. became 

  4. availability

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D. availability Sau trạng từ commercially cần tính từ => sửa availability => available Tạm dịch: Chính là vào năm 1971 khi phương tiện siêu âm vượt Đại Tây Dương trở nên dễ dàng muabán.

D.availability

Sau trạng từ commercially cần tính từ => sửa availability => available
Tạm dịch: Chính là vào năm 1971 khi phương tiện siêu âm vượt Đại Tây Dương trở nên dễ dàng mua bán.

1

Câu hỏi tương tự

My parents saw me ............. at the railway station. A. with B. up C. of D. off

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG