Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the underlined part that needs correcting Even in forest worshipping of some African tribes today, people worship the gods of trees and villagers sacrificed their lives to protect the village.

Choose the underlined part that needs correcting

Even in forest worshipping of some African tribes today, people worship the gods of trees and villagers sacrificed their lives to protect the village.

  1. Even in

  2. worship

  3. sacrificed

  4. to protect

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C. sacrificed Hai mệnh đề ngăn cách bởi từ and => động từ phải cùng được chia cùng thì, mà thời gian cuả câu làtoday => động từ của cả 2 mệnh đề phải ở thì hiện tại đơn => sửa sacrificed => sacrifice Tạm dịch: Ngày nay ngay cả trong khu rừng thờ cúng của một vài bộ tộc Châu Phi, người ta thờ thầncây và dân làng hi sinh tính mạng của họ để bảo vệ làng.

C.sacrificed

Hai mệnh đề ngăn cách bởi từ and => động từ phải cùng được chia cùng thì, mà thời gian cuả câu là today
=> động từ của cả 2 mệnh đề phải ở thì hiện tại đơn
=> sửa sacrificed => sacrifice
Tạm dịch: Ngày nay ngay cả trong khu rừng thờ cúng của một vài bộ tộc Châu Phi, người ta thờ thần cây và dân làng hi sinh tính mạng của họ để bảo vệ làng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence which has the same meaningas the given one. We have to cancel our project due to lack of capital.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG