Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one from 32 to 34. It’s possible that the plane has been delayed because of the bad weather.

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one from 32 to 34.

It’s possible that the plane has been delayed because of the bad weather.

  1. The weather must have been very bad, or else their plane wouldn't have been delayed.

  2. It may be the bad weather that has caused the plane to be delayed.

  3. The obvious reason for the plane's being delayed for so long is the bad weather.

  4. It's certainly the bad weather which had resulted in the plane's being late.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.It may be the bad weather that has caused the plane to be delayed. Từ vựng Giải thích: must have V.p.p: phỏng đoán một việc gì đó chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ cause (v): gây ra reason for something: lý do cho việc gì result in: gây ra Tạm dịch: Có thể máy bay đã bị trì hoãn vì thời tiết xấu. A. Thời tiết chắc chắn đã rất xấu, nếu không máy bay của họ đã không bị trì hoãn. B. Có thể thời tiết xấu đã khiến máy bay bị trì hoãn. C. Lý do rõ ràng khiến máy bay bị trì hoãn quá lâu là thời tiết xấu. D. Chắc chắn thời tiết xấu đã khiến máy bay bị trễ. Câu A, C, D sai về nghĩa.

B.It may be the bad weather that has caused the plane to be delayed.

Từ vựng
Giải thích:
must have V.p.p: phỏng đoán một việc gì đó chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ
cause (v): gây ra
reason for something: lý do cho việc gì result in: gây ra
Tạm dịch: Có thể máy bay đã bị trì hoãn vì thời tiết xấu.
A. Thời tiết chắc chắn đã rất xấu, nếu không máy bay của họ đã không bị trì hoãn.
B. Có thể thời tiết xấu đã khiến máy bay bị trì hoãn.
C. Lý do rõ ràng khiến máy bay bị trì hoãn quá lâu là thời tiết xấu.
D. Chắc chắn thời tiết xấu đã khiến máy bay bị trễ.
Câu A, C, D sai về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. It is of great ________ to show your interest and politeness when you are having...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG