Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one from 32 to 34. Does it make sense to apply to university or should I take a gap year?

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one from 32 to 34.

Does it make sense to apply to university or should I take a gap year?

  1. Is it worth applying university or should I take a gap year?

  2. Is it possible that I should apply to university after a gap year?

  3. Is it sensible that I should apply to university or take a gap yearinstead?

  4. I can't decide whether to apply to university or take a gap year.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

c.Is it sensible that I should apply to university or take a gap yearinstead? make sense = to be a sensible thing to do: là một điều hợp lý để làm Tạm dịch: Nộp đơn vào một trường đại học là hợp lý hay tôi nên nghỉ để trải nghiệm một năm? A. Có đáng để nộp đơn vào đại học hay tôi nên nghỉ học một năm để trải nghiệm? B. Tôi có thể nộp đơn vào đại sau sau khi nghỉ học để trải nghiệm một năm không? C. Nộp đơn vào một trường đại học là hợp lý hay tôi nên nghỉ để trải nghiệm một năm? D. Tôi không thể quyết định xem nên nộp đơn vào một trường đại học hay nghỉ để trải nghiệm một năm. Câu A, B, D sai về nghĩa.

c.Is it sensible that I should apply to university or take a gap yearinstead?

make sense = to be a sensible thing to do: là một điều hợp lý để làm
Tạm dịch: Nộp đơn vào một trường đại học là hợp lý hay tôi nên nghỉ để trải nghiệm một năm?
A. Có đáng để nộp đơn vào đại học hay tôi nên nghỉ học một năm để trải nghiệm?
B. Tôi có thể nộp đơn vào đại sau sau khi nghỉ học để trải nghiệm một năm không?
C. Nộp đơn vào một trường đại học là hợp lý hay tôi nên nghỉ để trải nghiệm một năm?
D. Tôi không thể quyết định xem nên nộp đơn vào một trường đại học hay nghỉ để trải nghiệm một năm.
Câu A, B, D sai về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions from 48 to 50. After the members of the committee had had lun...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG