Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one from 32 to 34. He broke up with her but now he thinks that was a mistake.

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one from 32 to 34.
He broke up with her but now he thinks that was a mistake.

  1. He feels a pity that he had broken up with her.

  2. He wishes not to have broken her up.

  3. He regrets having broken up with her.

  4. He was mistaken with breaking up with her.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.He regrets having broken up with her. Từ vựng Giải thích: regret + V.ing/ having V.p.p: hối hận vì đã làm gì It's / What a pity (that) ...: thật tiếc ... Không dùng "feel a pity". (Câu A sai về cấu trúc) Diễn đạt ước muốn trong quá khứ: S + wish + S + had + V.p.p (Câu B sai về cấu trúc)mistaken (about somebody/something): sai lầm về điều gì (Câu D sai) Tạm dịch: Anh ấy đã chia tay cô ấy nhưng giờ anh nghĩ đó là một sai lầm.= Anh ấy hối hận vì đã chia tay với cô ấy.

C.He regrets having broken up with her.

Từ vựng
Giải thích:
regret + V.ing/ having V.p.p: hối hận vì đã làm gì
It's / What a pity (that) ...: thật tiếc ... Không dùng "feel a pity". (Câu A sai về cấu trúc)
Diễn đạt ước muốn trong quá khứ: S + wish + S + had + V.p.p (Câu B sai về cấu trúc) mistaken (about somebody/something): sai lầm về điều gì (Câu D sai)
Tạm dịch: Anh ấy đã chia tay cô ấy nhưng giờ anh nghĩ đó là một sai lầm. = Anh ấy hối hận vì đã chia tay với cô ấy.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG