Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the sentence that best rewrites the one given They say that warm sea surface temperatures help intensify tropical storms.

Choose the sentence that best rewrites the one given

They say that warm sea surface temperatures help intensify tropical storms.

  1. It was said that warm sea surface temperatures help intensify tropicalstorms.

  2. It is said to help intensify tropical storms by warm sea surface temperatures.

  3. Warm sea surface temperatures are said to help intensify tropicalstorms.

  4. Warm sea surface temperatures is said to have helped intensify tropicalstorms.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Warm sea surface temperatures are said to help intensify tropicalstorms. Kiến thức: câu bị động với các động từ chỉ quan điểm, ý kiến Một số động từ chỉ quan điểm, ý kiếnthông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report/... S + think/say/suppose/... + S1 + V1 + O => It + be (chia theo thì trong câu gốc) + thought/said/supposed/... + that S1 + V1 + O =>S1 + be (chia theo thì trong câu gốc) + thought/said/supposed/... + to V1+ O VD: Peoplethink he stole his mother's money. =>It is thought that he stole his mother's money. =>He is thought to steal his mother's money. Tạm dịch: Họ nói rằng nhiệt độ mặt biển ấm giúp tăng cường bão nhiệt đới. A. Sai vì động từ was không cùng thì với câu gốc B. Sai với công thức It is said that + mệnh đề C. Nhiệt độ mặt biển ấm được nói là giúp tăng cường bão nhiệt đới. D. Sai vì temperatures là danh từ số nhiều, không đi với is

C.Warm sea surface temperatures are said to help intensify tropicalstorms.

Kiến thức: câu bị động với các động từ chỉ quan điểm, ý kiến Một số động từ chỉ quan điểm, ý kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report/...
S + think/say/suppose/... + S1 + V1 + O
=> It + be (chia theo thì trong câu gốc) + thought/said/supposed/... + that S1 + V1 + O
=>S1 + be (chia theo thì trong câu gốc) + thought/said/supposed/... + to V1+ O VD: People think he stole his mother's money.
=>It is thought that he stole his mother's money.
=>He is thought to steal his mother's money.
Tạm dịch: Họ nói rằng nhiệt độ mặt biển ấm giúp tăng cường bão nhiệt đới.
A. Sai vì động từ was không cùng thì với câu gốc
B. Sai với công thức It is said that + mệnh đề
C. Nhiệt độ mặt biển ấm được nói là giúp tăng cường bão nhiệt đới.
D. Sai vì temperatures là danh từ số nhiều, không đi với is

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG