Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the sentence that best rewrites the one given "Don't forget to turn off the tap before you leave," Grandma said.

Choose the sentence that best rewrites the one given

"Don't forget to turn off the tap before you leave," Grandma said.

 

  1. Grandma offered me to turn off the tap before I left.

  2. Grandma suggested me turning off the tap before I left.

  3. Grandma invited me to turn off the tap before I left.

  4. Grandma reminded me to turn off the tap before I left.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Grandma reminded me to turn off the tap before I left. Tạm dịch: Bà nói: “Đừng quên khóa vòi nước trước khi cháu rời đi.” A. Bà đề nghị tôi khóa vòi nước trước khi rời đi. B. Bà gợi ý tôi khóa vòi nước trước khi rời đi. C. Bà mời tôi khóa vòi nước trước khi rời đi. D. Bà nhắc tôi khóa vòi nước trước khi rời đi.

D.Grandma reminded me to turn off the tap before I left.

Tạm dịch: Bà nói: “Đừng quên khóa vòi nước trước khi cháu rời đi.”
A. Bà đề nghị tôi khóa vòi nước trước khi rời đi.
B. Bà gợi ý tôi khóa vòi nước trước khi rời đi.
C. Bà mời tôi khóa vòi nước trước khi rời đi.
D. Bà nhắc tôi khóa vòi nước trước khi rời đi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG