Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the sentence that best combines the two given Electronic devices are bad for your eyes. Their radiation is very harmful.

Choose the sentence that best combines the two given

Electronic devices are bad for your eyes. Their radiation is very harmful.

  1. Electronic devices that their radiation is very harmful are bad for your eyes.

  2. Electronic devices which their radiation is very harmful are bad for your eyes.

  3. Electronic devices, whose radiation is very harmful, are bad for your eyes.

  4. Electronic devices, which are bad for your eyes, their radiation is very harmful

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Electronic devices, whose radiation is very harmful, are bad for your eyes. mệnh đề quan hệ That: thay cho danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật Which: thay cho danh từ chỉ vật Whose: thay cho tính từ sở hữu Tạm dịch: Những thiết bị điện tử gây ảnh hưởng xấu đến mắt của bạn. Bức xạ của chúng rất có hại. Đối tượng được nhắc đến trong cả 2 câu là các thiết bị điện tử : electronic devices – their=> dùng whose thay cho their

C.Electronic devices, whose radiation is very harmful, are bad for your eyes.

mệnh đề quan hệ
That: thay cho danh từ chỉ người và danh từ chỉ vật
Which: thay cho danh từ chỉ vật
Whose: thay cho tính từ sở hữu
Tạm dịch: Những thiết bị điện tử gây ảnh hưởng xấu đến mắt của bạn. Bức xạ của chúng rất có hại.
Đối tượng được nhắc đến trong cả 2 câu là các thiết bị điện tử : electronic devices – their => dùng whose thay cho their

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions from 48 to 50. The room is too small for us to play music in.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG