Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the right words to fill the blanks. Tam enjoys....soccer. A.playing B.to play C.plays D.play

Choose the right words to fill the blanks.

Tam enjoys....soccer.

A.playing

B.to play

C.plays

D.play

  1. playing

  2. to play

  3. plays

  4. play

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:A.playing

Đáp án đúng: A.playing

1

Câu hỏi tương tự

I. Circle the odd one out A. city B. get up C.brush D.wash

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG