Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the right words to fill the blanks. Nga is..........a play for the school anniversary celebration. A. marking B. rehearing C. doing D. practicing

Choose the right words to fill the blanks.

Nga is..........a play for the school anniversary celebration.

A. marking

B. rehearing

C. doing

D. practicing

  1. marking

  2. rehearing

  3. doing

  4. practicing

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:B. rehearing

Đáp án đúng: B. rehearing

1

Câu hỏi tương tự

I.Cirle the odd oneout A. game B. soccer C. volleyball D. housework

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG