Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the right answer. We went to Hue (by/ on) ............ plane.

Choose the right answer.

We went to Hue (by/ on) ............ plane.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:by

Đáp án đúng: by

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Did you ever ........................ of such a thing? A. hear B. hears C. heard D. heart

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG