Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the right answer. Was Lan at the movie theater last night? - Yes, she (was/ did) ................ .

Choose the right answer.

Was Lan at the movie theater last night? - Yes, she (was/ did) ................  .

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:was

Đáp án đúng: was

4

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs in the past tense. go->.......................

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG