Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the right answer. Did you (have/ had) ............. a pizza for lunch yesterday?

Choose the right answer.

Did you (have/ had) ............. a pizza for lunch yesterday?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:have

Đáp án đúng: have

7

Câu hỏi tương tự

. Write the questions for the underlined words or phrases. Minh brushes his teeth twice a day.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG