Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the option that best completes each of the following exchanges from 5 to 6: Jim: “This dictionary is for you. I hope you will find it useful.” Mai: “__________.”

Choose the option that best completes each of the following exchanges from 5 to 6:

Jim: “This dictionary is for you. I hope you will find it useful.”
Mai: “__________.”

  1. No problem!

  2. Thanks. I'll do it

  3. Thanks. It's very kind of you

  4. Yes, please

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Thanks. It's very kind of you Jim: “Từ điển này là dành cho cậu. Mình hy vọng rằng cậu sẽ thấy nó hữu ích.” Mai: “__________.” A. Không có gì đâu! B. Cảm ơn. Mình sẽ làm nó. C. Cảm ơn. Cậu thật sự rất tốt bụng. D. Vâng, làm ơn. Các phản hồi A, B, D không phù hợp với ngữ cảnh.

C. Thanks. It's very kind of you

Jim: “Từ điển này là dành cho cậu. Mình hy vọng rằng cậu sẽ thấy nó hữu ích.” Mai:
“__________.” A. Không có gì đâu!
B. Cảm ơn. Mình sẽ làm nó.
C. Cảm ơn. Cậu thật sự rất tốt bụng.
D. Vâng, làm ơn.
Các phản hồi A, B, D không phù hợp với ngữ cảnh.

 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG