Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. This house ______ in 1990. A. built B. was built C. is built D. was building

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

This house ______ in 1990.

A. built

B. was built

C. is built

D. was building

  1. built

  2. was built

  3. is built

  4. was building

V. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là B.was built Mốc thời gian là "in 1990" => động từ được chia ở thì quá khứ. Vì chủ ngữ là "this house" nên động từ được chia ở dạng bị động. Cấu trúc: was/were + PP (bị động thì quá khứ đơn) "Ngôi nhà này được xây vào năm 1990."

Đáp án là B.was built

Mốc thời gian là "in 1990" => động từ được chia ở thì quá khứ.
Vì chủ ngữ là "this house" nên động từ được chia ở dạng bị động.
Cấu trúc: was/were + PP (bị động thì quá khứ đơn)
"Ngôi nhà này được xây vào năm 1990."

5

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer to complete the sentence. This flat ______every day. A. is cleaned B. cleans C. is cleaning D. cleaned

61

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG