Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. When I came to visit her last night, hs ______a bath.

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

When I came to visit her last night, hs ______a bath.

  1. had

  2. has

  3. is having

  4. was having 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.was having cấu trúc đi với “when” Giải thích: Ngƣời ta dùng “when” khi muốn diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, hành động khác xen vào thì dùng thìquá khứ tiếp diễn (was/were + V-ing). Cấu trúc: S + Ved + when+ S was/were + V-ing. Chỉ có D đúng cấu trúc đó. Tạm dịch: Khi tôi đến thăm cô ấy vào tối qua, cô ấy đang tắm.

D.was having 

cấu trúc đi với “when”
Giải thích:
Ngƣời ta dùng “when” khi muốn diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, hành động khác xen vào thì dùng thì quá khứ tiếp diễn (was/were + V-ing).
Cấu trúc: S + Ved + when+ S was/were + V-ing.
Chỉ có D đúng cấu trúc đó.
Tạm dịch: Khi tôi đến thăm cô ấy vào tối qua, cô ấy đang tắm. 

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG