Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Reagan ___an actor years ago.

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Reagan ___an actor years ago.

  1. was said having been

  2. is said to being

  3. is said to have been

  4. was said being

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.is said to have been Bị động đặc biệt Giải thích: Đáp án A sai vì sau “was said” phải là “to V” Đáp án B vì sau “is said” phải là “to V” Đáp án D sai vì sau “was said” phải là “to V”

C.is said to have been

Bị động đặc biệt
Giải thích:
Đáp án A sai vì sau “was said” phải là “to V”
Đáp án B vì sau “is said” phải là “to V”
Đáp án D sai vì sau “was said” phải là “to V”

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. In some parts of the country, prices are............ than in others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG