Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. His achievements were partly due to the ____ of his wife.

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

His achievements were partly due to the ____ of his wife.

  1. assistance

  2. assisted

  3. assist

  4. assistant

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.assistance Từ vựng Giải thích: A. Assistance (n) sự giúp đỡ, trợ giúp B. Assisted (v) được giúp đỡ, trợ giúp C. Assist (v) giúp đỡ, trợ giúp D. Assistant (n) trợ lý Ngay sau “the “ + N và dựa vào ngữ cảnh của câu nên chọn đáp án A Tạm dịch: Những thành tích anh ta đạt được một phần nhờ vào sự giúp đỡ của vợ anh ta.

A.assistance

Từ vựng
Giải thích:
A. Assistance (n) sự giúp đỡ, trợ giúp
B. Assisted (v) được giúp đỡ, trợ giúp
C. Assist (v) giúp đỡ, trợ giúp
D. Assistant (n) trợ lý
Ngay sau “the “ + N và dựa vào ngữ cảnh của câu nên chọn đáp án A
Tạm dịch: Những thành tích anh ta đạt được một phần nhờ vào sự giúp đỡ của vợ anh ta.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG