Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. ................................. we work with her, we get confused because of her fast speaking pace.

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

................................. we work with her, we get confused because of her fast speaking pace.

  1. So that

  2. at time

  3. Whenever

  4. Although

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Whenever Từ nối Giải thích: So that + mệnh đề : để làm gì đó Không có “ at time” mà chỉ có “ at the time”: vào 1 thời điểm nào đó Whenenver: Bất cứ khi nào Although + mệnh đề : mặc dù Trong câu này dựa vào ngữ cảnh của câu nên đáp án C đúng Tạm dịch: Bất cứ khi nào chúng tôi làm việc cùng với cô ấy thì chúng tôi lại lúng túng vì tốc độ nói rất nhanh củacô ấy.

C.Whenever

Từ nối 
Giải thích:
So that + mệnh đề : để làm gì đó
Không có “ at time” mà chỉ có “ at the time”: vào 1 thời điểm nào đó
Whenenver: Bất cứ khi nào 
Although + mệnh đề : mặc dù
Trong câu này dựa vào ngữ cảnh của câu nên đáp án C đúng
Tạm dịch: Bất cứ khi nào chúng tôi làm việc cùng với cô ấy thì chúng tôi lại lúng túng vì tốc độ nói rất nhanh của cô ấy.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG