Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. I must thank the man from ____I got the present.

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

I must thank the man from ____I got the present.

  1. that

  2. which

  3. who

  4. whom

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.whom Mệnh đề quan hệ Giải thích: Ngay sau giới từ “from” chỉ có 2 đáp án B và D được dùng. Dựa vào “the man from” nên chỉ có đáp án D đúng Tạm dịch: Tôi phải cảm ơn người đàn ông mà tôi đã nhận được món quà.

D.whom

 Mệnh đề quan hệ
Giải thích:
Ngay sau giới từ “from” chỉ có 2 đáp án B và D được dùng. Dựa vào “the man from” nên chỉ có đáp án D đúng
Tạm dịch: Tôi phải cảm ơn người đàn ông mà tôi đã nhận được món quà.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete eachof the following exchanges. Mary is talking to her professor in his office. - Professor: “C...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG