Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Kathy is a very.............. girl. She can make friends easily even though she is in astrange place.

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Kathy is a very.............. girl. She can make friends easily even though she is in a strange place.

  1. shy

  2. polite

  3. sociable

  4. unfriendly

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.sociable từ vựng Giải thích: Shy (adj) xấu hổ Polite (adj) lịch sự Sociable (adj) thích giao tiếp, dễ hòa đồng Unfriendly (adv) không thân thiện. Dựa vào văn cảnh thì chỉ có đáp án C đúng Tạm dịch: Kathy là một cô gái rất dễ hòa đồng. Cô ấy có thể dễ dàng kết bạn mặc dù ở một nơi xa lạ.

C.sociable

từ vựng 
Giải thích:
Shy (adj) xấu hổ Polite (adj) lịch sự
Sociable (adj) thích giao tiếp, dễ hòa đồng Unfriendly (adv) không thân thiện. Dựa vào văn cảnh thì chỉ có đáp án C đúng
Tạm dịch: Kathy là một cô gái rất dễ hòa đồng. Cô ấy có thể dễ dàng kết bạn mặc dù ở một nơi xa lạ.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG