Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. He wanted to know .................

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

He wanted to know .................

  1. where can he change some money 

  2. where he can change some money

  3. where he could change some money

  4. where could he change some money

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.where he could change some money Câu gián tiếp Giải thích: Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp mà câu trực tiếp ở dạng câu hỏi thì chúng ta phải chuyển thành câu trần thuật ( nghĩa là động từ đứng sau chủ ngữ) và lùi thì. Nên ở đây chỉ có đáp án C đúng Tạm dịch: Anh ta muốn biết nơi nào anh ta có thể đổi tiền.

C.where he could change some money

Câu gián tiếp
Giải thích:
Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp mà câu trực tiếp ở dạng câu hỏi thì chúng ta phải chuyển thành câu 
trần thuật ( nghĩa là động từ đứng sau chủ ngữ) và lùi thì. Nên ở đây chỉ có đáp án C đúng
Tạm dịch: Anh ta muốn biết nơi nào anh ta có thể đổi tiền. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. The best defense against tsunamis are early warning that allows people to seek higher ground .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG