Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. If I won the lottery, I ..................you half the money.

Choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

If I won the lottery, I ..................you half the money.

  1. had given

  2. give

  3. gave

  4. would give

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.would give Câu điều kiện loại 2 Giải thích: Câu điều kiện loại 2: diễn tả sự việc ngược với thực tế ở hiện tại. Cấu trúc: If + S (chủ ngữ) + V (động từ ở thì quá khứ đơn), S + would/ could/ should/ might + V. Chỉ có D đúng cấu trúc đó vì “won” là quá khứ của động từ “win” (win/won/ won) Tạm dịch: Nếu tôi trúng xổ số, tôi sẽ cho bạn 1 nửa số tiền.

D.would give

Câu điều kiện loại 2
Giải thích:
Câu điều kiện loại 2: diễn tả sự việc ngược với thực tế ở hiện tại.
Cấu trúc: If + S (chủ ngữ) + V (động từ ở thì quá khứ đơn), S + would/ could/ should/ might + V.
Chỉ có D đúng cấu trúc đó vì “won” là quá khứ của động từ “win” (win/won/ won)
Tạm dịch: Nếu tôi trúng xổ số, tôi sẽ cho bạn 1 nửa số tiền.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG