Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the incorrect word in the following sentence. There aren’t an air-conditioner in my bedroom .

Choose the incorrect word in the following sentence.

There aren’t an air-conditioner in my bedroom.

  1. aren’t

  2. air-conditioner

  3. my

  4. bedroom

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta có từ “an” nên danh từ phía sau là danh từ ở dạng số ít, nên air-conditioner đúng. Vì chúng ta có “an air-conditioner” (1 cái máy điều hòa), nên chúng ta phải dùng “isn’t” chứ không phải “aren’t”. Câu đúng như sau: “There isn’t an air-conditioner in my bedroom.” (Không có cái máy điều hòa trong phòng ngủ của tôi.)

Chúng ta có từ “an” nên danh từ phía sau là danh từ ở dạng số ít, nên air-conditioner đúng. Vì chúng ta có “an air-conditioner” (1 cái máy điều hòa), nên chúng ta phải dùng “isn’t” chứ không phải “aren’t”.

Câu đúng như sau: “There isn’t an air-conditioner in my bedroom.” (Không có cái máy điều hòa trong phòng ngủ của tôi.)

3

Câu hỏi tương tự

Fill in the blanks with is, are, isn't, aren't, do, does, where. does your uncle live?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG