Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct word. You are/ will be on time if you run/ will run.

Choose the correct word.

You are/ will be on time if you run/ will run.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:will/ run

Đáp án đúng:will/ run

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: If we don’t use so much paper,______________________

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG