Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct word. If you help/ will help me, I lend/ will lend you that Beyonce’ CD.

Choose the correct word.

If you help/ will help me, I lend/ will lend you that Beyonce’ CD.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: help/ will lend

Đáp án đúng: help/ will lend

3

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the words. You should stay . (health)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG